Cursus

Course

Klei is een  uiterst veelzijdig  materiaal waar veel mogelijkheden in zitten. U leert verschillende  basistechnieken voor de opbouw en toepassing van allerlei glazuur- en decoratie mogelijkheden. Gestimuleerd wordt om een eigen beeldtaal te ontwikkelen en te experimenteren. Geschikt voor beginners en gevorderden.

Keramiek cursus      2020/2021      

Data en prijs:

 
• Woensdag van 8.30-11.00 uur  (Volzet)

• Woensdag van 11.00-13.30 uur

• Woensdag van 19.30-22.00 uur (Volzet)


• Donderdag
 van 8.30-11.00 uur:  (Volzet)

• Donderdag van 11.00-13.30 uur

• Donderdag  van 19.30-22.00 uur: (Volzet)

• Vrijdag  van 8.30- 12.00 uur   (Volzet)

• Vrijdag  van 12.00-17.00 uur: (Volzet)

Flexible dagdelen 

 

Wachtlijst:

Ontgoocheld omdat het vol is op door jou gewenste tijd is?

Je  kan  jezelf op de wachtlijst zetten en als er plaats vrijkomt, krijg je  een bericht. Als je op de hoogte wilt blijven van maandelijkse nieuwtjes, kan je kosteloos jezelf opgeven voor

een nieuwsbrief.

 

Nieuw

Als extra keuze voor het aantal lessen is het mogelijk om in  half cursusjaar tijd om 10 lessen te volgen op de open vrije plaatsen. Geen eigen groep, wel meer flexibiliteit om je eigen lessen in te delen. Dagdelen zijn ook via de cursisten pagina te regelen online. 

 

Startdatum 2020/2021
De startdatum is 15 September 2020 of 8 Januari 2021. De start van de vrijdag cursus is op de eerste vrijdag van oktober.


Prijs per cursus;

13 lessen €165,- per half cursus jaar    

26 lessen  €320,- per heel cursus jaar 

10 flexibele lessen  € 127,- per half cursus jaar 

7  vrijdagen €200,- de eerste vrijdag van de maanden oktober t/m april,
Bij alle cursussen is het inclusief diverse kleisoorten en exclusief stookkosten

 

In het atelier is aanwezig en te gebruiken:

4 losse werktafels op 1,5 meter afstand, 3 draaischijven, een giffin grip, een spuitkast, een kleipers, 2 keramiekovens met afzuiging, div gipsen mallen, diversen boetseer gereedschappen en diverse keramiek literatuur.

 

Algemene informatie

 

U kunt zich met een contactformulier of per telefoon (06-22402272) opgeven.

- Voor de Keramiek cursus geldt een aanbetaling van €50,-  als inschrijfgeld op banknummer NL96 ASNB 0781 2725 48.

- Als de aanbetaling is overgemaakt bent U ingeschreven. Het restant van het cursusgeld kan aan het begin van de cursus betaald worden.

- Er is ruimte voor maximaal 4 personen.

- RIVM richtlijnen voor Corona  wordt aangehouden.

- Het inhalen van  lessen op een ander moment is mogelijk

- Het afzeggen van lessen graag  24 uur van tevoren. Is een les niet tijdig afgezegd,   wordt deze als les berekend.

- Het inhalen en afzeggen van lessen  kan  tijdens de les overlegd worden of ook via de cursistenpagina op deze website. Bij aanmelding van een cursus krijg je het inlogwachtwoord. 

- Tijdens de schoolvakanties is er geen les.  

- Er zijn verschillende soorten kleien  aanwezig die u vrij kunt gebruiken. Om de werkstukken te laten stoken en glazuren zijn wel kosten aan verbonden:

Stook kosten  van het werkstuk:

 bij  biscuit stook 960 ºC per kilo: € 1,50

 bij glazuurstook 1060 ºC per kilo € 2,50 

 bij glazuurstook 1160 ºC per kilo € 3,00 

 bij glazuurstook 1240 ºC per kilo € 3,50 

 bij glazuurstook porselein 1240 C € 5,00 

 

-Een beginners setje keramiek gereedschap is € 13,-

Ceramics is a extremely versatile material with a lot of  possibilities. You not only learn various basic techniques for clay shaping but also the use of all kinds of glaze and decoration techniques. You are encouraged  to develop and experiment with your own visual language. Suitable for beginners up to advanced.

Ceramic Course 2020/2021

 

Day and price

 

(Full)• Wednesday from 8.30-11.00 h

•Wednesday from 11.00-13.30 h

(Full)• Wednesday from 19.30-22.00 h


(Full) • Thursday
 from 8.30-11.00 h

• Thursday from 11.00-13.30 h

(Full)• Thursday  from 19.30-22.00 h

(Full)• Friday  from 8.30-12.00h

(Full)• Friday from 12.00-17.00 h 

• Flexible half days  

 

Waiting list

Disillusioned because it is full at your desired time? You can put yourself on the waiting list and if space becomes available, you will receive a message. If you want to stay informed of monthly news, you can sign up for free

 

New

As an extra choice for the number of lessons, it is possible to follow 10 lessons in the open free places in half the academic year. No own group, but more flexibility to organize your own lessons. Day parts can also be arranged online via the student page.

 

Startdate 2020/2021

The start of the course  is  september 15  or januari 8. The start of the Friday course is the first friday in the month october 

 

 The price of a course

13 lessons €165,- half course year

      26 lessons for  €320,- hole course year

10 flexible lessons €127,- half course  

7 fridays for € 200,- start from october till april 

All courses are inclusive kinds of clay and all exclusive firing costs

 

The workshop includes:
4 apart work tables with 1,5 m distance, 3 turntables, a giffin grip, a spraying cabinet, a clay press, 2 ceramic ovens with extraction, various plaster molds, tools, etc., and various ceramic literature

General information

 

You can apply  with a  this apply now form or by phone (06-22402272)                              

- For the Ceramics course, a deposit of € 50 applies as registration fee to bank number NL96 ASNB 0781 2725 48.


- When the deposit has been transferred you are registered. The remainder of the course fee can be paid during the course.

- There is room for up to 4 people.
-RIVM protocol for Cornora  
- Catching up lessons at a different time is possible. It can be arranged during lesson, or at online  by Cursistenpagina . You receive the login if you apply.

- Canceling lessons please 24 hours in advance. If a lesson is not canceled in time, it is calculated as a lesson.

- Catching up and canceling lessons is also possible via the student page on this website.

- There is no class during the school holidays.
 

-There are different types of clay and tools that you can use freely. There are costs associated with firing and glazing the workpieces.

 Firing  costs of the work are:

by biscuit firing 960 C per kilo: € 1,50

by glaze firing 1060 ºC per kilo: € 2.50

by glaze firing 1160 ºC per kilo: € 3,00

by glaze firing 1240 º C per kilo: €3.50

by glaze firing porcelain 1240ºC per € 5,00

 

A starter set of ceramic tools is € 13