Pitfire workshop met natuurlijke materialen

Video van een pitfire stook

Pitfire is niets anders dan het stoken van werkstukken in een kuil met zaagsel en hout .

De goed gepolijste werkstukken, uit chamotte klei vervaardigt, worden vooraf biscuit gebakken op 950 °C ( in een elektrische oven).  

De werkstukken worden op de stookdag met gekleurde kleislib en terra sigillata's overgoten.  Voor decoratieve patronen kunnen nog allerlei metaaldraden gebruikt worden, zout en bananenschillen en ander brandbaar organisch materiaal. het geheel wordt in aluminiumfolie gewikkeld.

Onderin de oven komt een laag zaagsel. Hierop worden de werkstukken gestapeld en de oven verder gevuld met droog hout en zaagsel. Het vuur wordt dan van boven aangestoken en moet naar beneden doorbranden. Het vuur zal ongeveer 2 à 3 uur branden. Het smeulende zaagsel en de inwerking van zuurstof op de stoffen, geeft de natuurlijke kleur en het originele effect op de keramiek. Dit heet een reductiestook. Waarna het langzaam uit gaat en het geheel kan afkoelen.

Na het opbranden van het hout wordt pas zichtbaar wat de vlammen met de werkstukken hebben gedaan. De “oven “kan pas uitgepakt worden als het totaal uitgebrand en afgekoeld is, dit kan 3 tot 6 uur duren, afhankelijk van de grootte van de oven

Schoonmaken en een nabehandeling met was of  impregneermiddel  brengt de glans aan het geheel.

 

 

Pitfire is nothing more than firing work pieces in a pit with sawdust and wood .

The well-polished work pieces, made of chamotte clay, are cookie fired beforehand at 950°C ( in an electric kiln).  

On firing day, the workpieces are covered with colored clay silt and terra sigillata.  For decorative patterns, all kinds of metal threads can still be used, salt and banana peels and other combustible organic material. the whole thing is wrapped in aluminum foil.

At the bottom of the kiln is a layer of sawdust. On this the work pieces are stacked and the kiln is further filled with dry wood and sawdust. The fire is then lit from the top and should burn through to the bottom. The fire will burn for about 2 to 3 hours. The smoldering sawdust and the action of oxygen on the fabrics, gives the natural color and original effect on the ceramics. This is called a reduction firing. After which it slowly goes out and the whole thing can cool down.

After the wood burns up, only then will it become visible what the flames have done to the work pieces. The "kiln" cannot be unpacked until it has burned out completely and cooled down, which can take 3 to 6 hours, depending on the size of the kiln.

Cleaning and an aftertreatment with wax or impregnating agent brings the shine to the whole.

 

 

Groepsles  Data en Prijs 2023

•Woensdagochtend: van 9.30-12.00 uur

De maak lessen zijn: 1, 8, 15 en 22  maart. De stookdag is woensdag 29 maart van 10.00-16.00 uur

 

Donderdagochtend: van 9.30-12.00 uur: Vol

De maak lessen zijn: 2, 9, 16 en 23 maart.  De stookdag is donderdag 30 maart van 10.00-16.00 uur

 

•Donderdagavond van 19.30-22.00 uur

De maak lessen zijn:    2, 9, 16 en 23 maart.  De stookdag is zaterdag  8 april van 10.00-16.00 uur of zondag 23 april (afhankelijk van de keuze van de groep)

 

Gedurende vier  lessen kan met een aantal  werkstukken maken chamotte klei of porselein. Het beste resultaat verkrijg  je  met gepolijst werk. Op de  stookdag kan men de werkstukken behandelen met gekleurde terra Sigilla en allerlei metaaldraden, zout, bananen schillen etc. 

Prijs per workshop is  € 110,- , inclusief de klei maar exclusief de stook.

 

 

 

Date and Price 2023 Groups lesson

Wednesday morning (9.30-12.00h )

The make classes are: March 1, 8, 15 and 22. The firing day is Wednesday, March 29, from 10 a.m. to 4 p.m.

 

Full-Thursday mornings: from 9:30-12:00 a.m.

The make classes are: March 2, 9, 16 and 23.  The firing day is Saturday, April 2, from 10 a.m.-4 p.m.

 

-Thursday evening from 19.30-22.00 hours

The making classes are:    March 2, 9, 16 and 23.  The firing day is Saturday, April 8 from 10 a.m.-4 p.m. or Sunday, April 23 (depending on the group's choice).

 

 

During four lessons you can make a number of workpieces chamotte clay or porcelain. The best results are obtained with polished work. On the firing day you can treat the pieces with colored terra Sigilla and all kinds of metal threads, salt, banana peels etc. .

Price  of the  workshop is  € 110,-,  including clay, but excluding   the firing.

 

 

General information

Algemene informatie

U kunt zich met een raku en pitfire formulier  of per telefoon (06-22402272) opgeven.

- Voor de Raku en pitfire cursus geldt een inschrijfgeld van €110,-  ASN bank: NL96 ASNB 0781 2725 48 tnv Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen

- Als de inschrijfgeld is overgemaakt bent U ingeschreven. 

- Voor beginners en gevorderden.

- Er is ruimte voor maximaal 6 personen.

- Het inhalen van  lessen op een ander moment is mogelijk

- Het afzeggen van lessen graag  24 uur van tevoren. Is een les niet tijdig afgezegd,   wordt deze als les berekend.

- Het inhalen en afzeggen van lessen  kan  tijdens de les overlegd worden of ook via de cursistenpagina op deze website. Bij aanmelding van een workshop  krijg je het inlogwachtwoord. 

- Een beginners setje keramiek gereedschap is € 13,-

- Er zijn verschillende soorten raku kleien  aanwezig die u vrij kunt gebruiken. Om de werkstukken te laten stoken en decoreren zijn wel kosten aan verbonden. Een stook kaart kost 30 euro.

Voor twee stoken (biscuit stook in een elektrische  oven en pitfire stoken samen ) zijn de kosten van het werkstuk € 3,50 per kilo

 

You can apply  with a  this apply now form or

by phone (06-22402272) 

- For the Raku en pitfire workshop, a deposit of € 110 applies as registration fee to bank number NL96 ASNB 0781 2725 48 on name of Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen.

- When the deposit has been transferred you are registered. 

- For starters and advanced
- There is room for up to 6 people.
- Catching up lessons at a different time is possible. It can be arranged during lesson, or at online  by Cursistenpagina on this website. You receive the login if you apply.
- Canceling lessons please 24 hours in advance. If a lesson is not canceled in time, it is calculated as a lesson.
- A set ceramic tools cost €13, -
-There are different types of raku clay and tools that you can use freely. There are costs associated with firing and decorating the workpieces.

 For both firings (electric bisc firing  and pitfire) are the costs of the works €3,50  à kilo

 

 

 

Stookdag met eigen groep

 

Met je eigen groep onder deskundige begeleiding   pitfire stoken bij mij in de tuin ( max. 6 personen).

De tijd is van 10.00-16.00 uur en de datum is in overleg bepaald.

 

Onbeperkt aantal  biscuit werkstukken  voor de pitfire,  voor de beste resultaat gepolijst.

Prijs per Persoon  is €65,-, exclusief stookkosten.

Stookkosten  van het werkstukken:

biscuit stook 960 ºC en pitfire samen per kilo: € 3,50

 

 

Firing day with your own group

 

With you own group under expert guidance you can fire   pitfire in my garden (maximum 6 persons).

The date is in consultation and time is from 10.00-16.00 hour

 

Unlimited biscuit polished pieces of work for the  pitfire.

Price per person is €65,-, exclusive firing costs

 Firing  costs of the work are:

by biscuit firing 960 C and pitfire together per kilo: € 3,50